Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Evenimente ED Târgovişte
30.08.2014 - Mic Ghid privind recunoasterea diplomeor si a calificarilor profesionale
ED Targoviste

Programul general: „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” al Comunităţii Europene
Titlul proiectului: „Servicii integrate de asistenţă şi pregătire pentru persoanele cu o formă de protecţie în România”, ref. ERF/09.01/03.01”
Editorul materialului: Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor şi Integrare Socială (ADIS) Echipa redacţională: Iacob Oana-Adriana, Mocanu Gina
Data publicării: Octombrie 2010

ABREVIERI
MECTS Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
C RED Consiliul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor
C ATDCU Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare
UE Uniunea Europeană
SEE Spaţiul Economic European

Sunteţi refugiat sau persoană cu protecţie subsidiară? Doriţi să vă continuaţi studiile sau să vă încadraţi în muncă pe teritoriul României potrivit profesiei sau calificării dumneavoastră?
Atunci aveţi nevoie de recunoaşterea diplomelor sau calificărilor obţinute în ţara de origine sau într-un alt stat în care aţi avut reşedinţa sau domiciliul în trecut.
Pentru a putea demara această procedură, trebuie să vă asiguraţi că diplomele sau certifcatele respective au fost emise de către o instituţie acreditată de autorităţile statului în care aţi studiat.


Ce înseamnă recunoaşterea unei diplome sau unei calificări?
Recunoaşterea reprezintă analizarea unei diplome sau a unui certificat pe care l-aţi obţinut în străinătate, prin comparaţie cu diplomele eliberate în România, pentru a se observa nivelul la care vă aflaţi în sistemul românesc de învăţământ.
Dacă diploma sau certificatul sunt acceptate ca autentice de statul român, veţi putea să vă continuaţi studiile în România sau să vă angajaţi potrivit pregătirii dumneavoastră.
Care sunt reglementările care se aplică atunci când cereti recunoaşterea diplomelor sau calificărilor?
Dosarul dumneavoastră va fi analizat, în vederea recunoaşterii diplomelor şi califcărilor profesionale, potrivit legilor naţionale şi europene:
♦ Legea Învăţămantului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ♦ Hotărarea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare; ♦ Hotărarea Guvernului nr. 49/1999 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Recunoaşterea
şi Echivalarea Diplomelor; ♦ Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 4022/2008 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor; ♦ Legea nr. 172/1998 privind ratificarea Convenţiei pentru recunoaşterea diplomelor din învăţământul superior în statele din regiunea Europei, adoptată la Lisabona, la 11 aprilie 1997; ♦ Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru
profesiile reglementate din Romania, cu modificările şi completările ulterioare; ♦ Legea nr. 122/2006 privind azilul în Romania, cu modificările şi completările ulterioare; ♦ Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, cu modificările şi completările ulterioare.
Se vor avea în vedere, de asemenea, Codul de bune practici revizuit, adoptat la Bucureşti în iunie 2007, precum şi Recomandările Consiliului Europei privind criteriile şi procedurile de evaluare a calificărilor străine, din 6 iunie 2001.

Ce prevede Conventia de la Lisabona pentru recunoaşterea diplomelor din învătământul superior în legătură cu persoanele care detin o formă de protectie?
Conform acestei Convenţii (Secţiunea VII, Articolul VII), statele care au semnat-o urmează să ia măsurile necesare pentru o analiză corectă a situaţiei refugiaţilor sau persoanelor cu protecţie subsidiară care vor să-şi continue studiile sau să muncească în domeniul în care au studiat, chiar şi atunci când nu pot aduce diplomele şi certificatele obţinute pe teritoriul vreunuia din statele semnatare.
(!) Recunoaşterea diplomelor îi poate ajuta pe refugiaţi sau pe cei care beneficiază de protecţie subsidiară să identifice un loc de muncă potrivit pregătirii lor.

Care sunt recomandările Consiliului Europei privind evaluarea calificărilor obtinute de persoanele care detin o formă de protectie?
Consiliul Europei recomandă ca, în cazul refugiaţilor şi persoanelor cu protecţie subsidiară, care nu pot aduce diplomele şi certificatele pe care le-au obţinut în ţara de origine să se găsească metode speciale de recunoaştere a studiilor, precum examene, declaraţii pe proprie răspundere sau interviuri cu profesori universitari sau alte persoane specializate.

Există metode speciale de recunoaştere a diplomelor sau certificatelor de calificare ale persoanelor care detin o formă de protectie în România?
În prezent, nu există metode speciale de recunoaştere a diplomelor sau certificatelor de calificare pentru refugiaţi şi persoanele cu protecţie subsidiară.

Cine poate cere recunoaşterea diplomelor sau calificărilor profesionale?
Poate cere recunoaşterea orice persoană care are o diplomă, un certificat de calificare sau alt act de studiu eliberat de o şcoală, liceu sau de o universitate recunoscută din străinătate.
Cererea de recunoaştere poate fi făcută de dumneavoastră sau de o altă persoană pe care aţi împuternicit-o, precum şi de o universitate la care vreţi să studiaţi sau de un angajator la care vreţi să lucraţi.

Cui puteti cere recunoaşterea diplomelor sau calificărilor?
♦ Pentru recunoaşterea diplomelor de bacalaureat, universitare sau postuniversitare, precum şi pentru recunoaşterea calificărilor trebuie să trimiteţi o cerere, împreună cu actele doveditoare, Centrului aţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor (C RED) - instituţie ce funcţionează în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS). Dosarul se depune la Registratura Ministerului Educaţiei sau prin poştă pentru CNRED, la adresa Registraturii Ministerului Educaţiei (vezi Adrese utile).
♦ Pentru continuarea studiilor preuniversitare (clasele I - XII), cererea se depune la Inspectoratul Şcolar de la locul unde se află şcoala la care vreţi să vă continuaţi studiile. Cererea va fi transmisă, apoi, de către Inspectoratul Şcolar către Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor.

Cine ia decizia?
CRED este instituţia care decide cu privire la recunoaşterea diplomelor sau calificărilor.
Astfel, în baza dosarului depus de dumeavoastră şi a informaţiilor obţinute din alte surse (Exemplu: ENIC-NARIC, Sistemul Informatizat pentru Piața Internă - IMI), CNRED poate:
♦ recunoaşte diploma sau calificarea profesională; ♦ recunoaşte diploma sau calificarea profesională, stabilind măsuri compensatorii (teste
de cunoştinţe/examene de diferenţă sau stagii de practică/perioade de studii). ♦ refuza motivat recunoaşterea diplomei sau a calificării profesionale.

Ce este recunoaşterea automată?
Recunoaşterea automată este o procedură simplificată. În practica CNRED, dosarele celor care beneficiază de recunoaştere automată nu mai sunt supuse analizei obişnuite.

În ce cazuri sunt recunoscute automat diplomele?
Diplomele pot fi recunoscute automat dacă:
♦ înainte au mai fost recunoscute diplome asemănătoare eliberate de aceeaşi instituţie; aceasta se întâmplă numai atunci când diploma a fost eliberată de o instituţie de învăţământ recunoscută din Uniunea Europeană sau Spaţiul Economic European;
♦ există un tratat încheiat de România cu statul în care aţi studiat, potrivit căruia diplomele eliberate de şcolile sau universităţile din ţara dumneavoastră sunt recunoscute fără să fie analizate.

Care sunt statele cu care România a încheiat tratate de recunoaştere a studiilor?
Guvernul României a încheiat tratate de recunoaştere a studiilor cu Guvernele Ungariei (1997), Bulgariei (1998), Slovaciei (1998), Republicii Moldova (1998), Rusiei (1999), Ucrainei (1999) şi Georgiei.
În 2009, Guvernul României a încheiat un tratat de recunoaştere cu Guvernul Republicii Cipru. În prezent, acest tratat urmează procedura de acceptare de către Parlamentul Romaniei.
De asemenea, Guvernul român urmează să încheie tratate de recunoaştere cu Guvernele Germaniei, Turciei, Columbiei şi Mexicului.

Ce acte sunt necesare pentru a alcătui dosarul de recunoaştere a diplomelor sau certificatelor de calificare?
- Învăţământ preuniversitar (clasele I – XII şi/sau şcoli postliceale):

 • cerere-tip;
 • actul de studii ce urmează a fi recunoscut, în copie xerox;
 • documentele şcolare/foile matricole pentru perioadele de studii care nu au fost finalizate printr-o diplomă, în copie xerox sau scanată;
 • traducere legalizată, cu excepţia actelor de studii redactate în limbi de circulaţie internaţională (limbile de circulaţie internaţională pentru care nu se cere traducere legalizată sunt: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană.);
 • procură notarială, dacă este cazul;
 • permis de şedere şi certificat de naştere, în copie xerox şi traducere legalizată, dacă este cazul;
 • dovada că aţi plătit taxele cerute de CNRED pentru recunoaşterea diplomelor.
  (!) La data redactării acestui ghid, taxa cerută de CNRED pentru recunoaşterea diplomelor era de 50 RON. Această taxa se poate mări sau micşora în timp.

- Învăţământ superior (facultate, masterat, studii postuniversitare de specializare):

 • cerere-tip;
 • actul de studii ce urmează a fi recunoscut, original şi în copie xerox;
 • traducere legalizată, cu excepţia actelor de studii redactate în limbi de circulaţie internaţională;
 • suplimentul la diplomă/foaie matricolă sau copia lor legalizată în copie xerox şi traducere legalizată, cu excepţia celor redactate într-o limbă de circulaţie internaţională;
 • diplomă de bacalaureat, în copie xerox şi traducere legalizată, cu excepţia celor redactate într-o limbă de circulaţie internaţională;
 • procură notarială, dacă este cazul;
 • permis de şedere şi certificat de naştere, în copie xerox şi traducere legalizată, dacă este cazul;
 • dovada că aţi plătit taxele cerute de CNRED pentru recunoaşterea diplomelor.
  (!) La data redactării acestui ghid, taxa cerută de CNRED pentru recunoaşterea diplomelor era de 50 RON. Această taxa se poate mări sau micşora în timp.

- Doctorat

 • cerere-tip;
 • diploma de doctor în ştiinţe ce urmează a fi recunoscută, în original şi în copie xerox şi traducerea legalizată, cu excepţia limbilor de circulaţie internaţională;
 • teză de doctorat, în original sau în format electronic securizat (CD securizat, DVD Read Only);
 • rezumatul tezei de doctorat, în limba română (10 – 20 pagini în funcţie de domeniu şi specializare) în format tipărit sau electronic, cu excepţia tezelor redactate în limbile de circulaţie internaţională; √ alte documente sau copia lor legalizată în copie xerox şi traducere legalizată, cu excepţia limbilor de circulaţie internaţională;
 • procură notarială, dacă este cazul;
 • permis de şedere şi certificat de naştere, în copie xerox şi traducere legalizată, dacă este cazul;
 • dovada că aţi plătit taxele cerute de CNRED pentru recunoaşterea diplomelor.
  (!) La data redactării acestui ghid, taxa cerută de CNRED pentru recunoaşterea diplomelor de doctor în ştiinţe era de 50 RON. Această taxa se poate mări sau micşora în timp.
  (!!) CNRED vă poate cere orice alt document necesar pentru o analiză corectă a studiilor dumneavoastră.
  (!!!) Limbile de circulaţie internaţională pentru care nu se cere traducere legalizată sunt: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană.

În ce constă procedura de recunoaştere?
În urma analizării dosarului dumneavoastră se procedează astfel:
a) pentru studii universitare (facultate) şi postuniversitare (masterat, studii
postuniversitare de specializare, doctorat, studii post-doctorale):
♦ Dosarul dumneavoastră va fi analizat de o comisie formată din specialişti din cadrul CNRED; ♦ Pentru analiza dosarului dumneavoastră, CNRED urmăreşte dacă studiile pe care le-aţi
efectuat sunt asemănătoare celor din România în ceea ce priveşte:
• nivelul instituţiei de învăţământ superior unde v-aţi efectuat studiile;
• nivelul diplomei;
• numărul de ani de studii/numărul de credite;
• domeniul de studiu, profilul, specializarea;
• programa/volumul de muncă corespunzător;
• calificarea profesională (Suplimentul la Diplomă) – pentru profesiile reglementate în România.
♦ Dacă aţi studiat într-unul din statele care fac parte din Uniunea Europenă sau dacă statul în care aţi studiat a încheiat un tratat de recunoaştere cu statul român, actele dumneavoastră de studiu vor fi recunoscute fără a mai fi analizate.
♦ Dacă există diferenţe mari între studiile dumneavoastră şi cele care se fac în România, atunci CNRED va hotărî să daţi examene de diferenţă, să studiaţi sau să faceţi practică la o anumită instituţie pentru o perioadă.
♦ Dacă vreţi să vă continuaţi în România studiile universitare sau postuniversitare începute în
alt stat, CNRED vă va recunoaşte doar diploma care vă permite accesul la aceste studii.
Exemplu: Dacă doriţi să studiaţi la facultate, CNRED vă va recunoaşte doar diploma de bacalaureat, iar dacă doriţi să faceţi un masterat sau să urmaţi studii postuniversitare de specializare, vi se va recunoaşte diploma de licenţă. (!) Pentru recunoaşterea anilor în care aţi studiat în alt stat, trebuie să vă adresaţi direct universităţii unde doriţi să vă continuaţi studiile.
Exemplu: În cazul în care în țara de origine ați studiat 2 ani la o facultate, cu o durată de studii de 4 ani, CNRED vă va recunoște doar diploma de bacalaureat, urmând ca facultatea la care vreţi să studiaţi în România să hotărască dacă vă echivalează cei 2 ani de studiu din țara de origine.
b) pentru studii preuniversitare (clasele I-XII şi/sau şcoli postliceale):
♦ Diplomele de bacalaureat, de obicei, sunt recunoscute automat, dar atunci când există
diferenţe mari, CNRED poate hotărî să daţi examene de diferenţă sau să studiaţi în plus.
♦ Dacă aţi studiat în ţara de origine în clasele I-XII, sunteţi minor şi aveţi statut de refugiat sau protecţie subsidiară, puteţi să participaţi gratuit la un curs de limba română, pe durata unui an şcolar, la finalul căruia o comisie va aprecia cât de bine cunoaşteţi limba română şi va hotărî în ce an de studiu vă puteţi înscrie.

(!) În timpul cursului de limba română, puteţi participa gratuit la alte cursuri şi activităţi practice şi recreative, desfăşurate în şcoli, fără ca prezenţa să vă fie înregistrată în documente oficiale.
♦ Dacă aţi studiat în ţara de origine în clasele I-XII, dar nu sunteţi minor, vreţi să vă continuaţi în România studiile începute în ţara de origine şi aveţi documente şcolare care să dovedească faptul că aţi studiat acolo, veţi fi înscris în anul de studiu corespunzător anului absolvit sau în curs de absolvire în străinătate.
Exemplu: Dacă aţi absolvit sau aţi studiat în clasa a IX-a în ţara de origine, în România veţi fi înscris tot în clasa a IX-a, fără a mai fi nevoie să daţi alte examene.
(!) Dacă există diferenţe foarte mari (mai mult de un an şcolar nejustificat prin documente şcolare) sau dacă sunt prezentate alte documente doveditoare sau alte forme de şcolarizare decât cele obişnuite, CNRED poate hotărî să daţi examene de diferenţă sau să studiaţi în plus.

Cât durează procedura de recunoaştere?

a) pentru studii universitare (facultate) şi postuniversitare (masterat, studii postuniversitare de specializare, doctorat, studii post-doctorale):
• maximum 45 zile de la data depunerii dosarului complet la CNRED;
• maximum 10 de zile în cazul recunoaşterii automate, prin procedură simplificată;
• 5 zile în cazuri de urgenţă, motivată şi dovedită prin documente justificative;
• pentru diplomele de doctor în ştiinţe, termenul de recunoaştere este de 90 de zile.

b) pentru studiile preuniversitare (clasele I-XII şi/sau şcoli postliceale):
• 30 zile de la data depunerii dosarului complet.
(!) În cazul în care CNRED a hotărât să daţi examene de diferenţă, să studiaţi în plus sau să faceţi practică, recunoaşterea se va face în maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii că aţi susţinut şi promovat exemenele de diferenţă, că aţi studiat sau aţi făcut practică la o anumită instituţie.
• 3 zile în cazuri de urgenţă, motivată şi dovedită prin documente justificative.
(!) În cazul în care procedura de recunoaştere durează mai mult, veţi fi anunţat în scris sau prin poştă şi vi se vor explica motivele întârzierii.

Ce documente dovedesc recunoaşterea?
Documentele care dovedesc recunoaşterea unei diplome sau unui certificat se numesc atestate de recunoaştere.
• Atestatele de recunoaştere pentru actele de studiu din învăţămantul preuniversitar (clasele I-XII şi/sau şcoli postliceale) sunt eliberate de CNRED.
• Atestatele de recunoaştere pentru actele de studiu din învăţămantul superior (facultate, masterat, studii postuniversitare de specializare, doctorat şi/sau studii post-doctorale) sunt eliberate de CNRED, după ce s-a obţinut aprobarea prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Evenimente ED Târgovişte