Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
23.05.2023 - POST VACANT - TEAM LEADER Media, Reprezentanța Comisiei Europene în România
ED Targoviste

POST VACANT - TEAM LEADER Media, Reprezentanța Comisiei Europene în România

Cine suntem

Reprezentanța Comisiei Europene în România face parte din rețeaua de birouri a DG Comunicare, aflate în toate cele 27 de state membre. Printre sarcinile noastre principale se numără raportarea politică și dezvoltarea de contacte la nivel profesional, cooperarea și legătura cu mass-media, precum și implementarea priorităților de comunicare ale Comisiei, în special comunicarea cu cetățenii. Pentru a promova o imagine a instituțiilor și a activităților Uniunii în ansamblu, reprezentanța lucrează în strânsă cooperare cu Guvernul României, cu Parlamentul și cu societatea civilă, precum și cu Biroul de informare al Parlamentului European.

 Ce propunem

O poziție interesantă și plină de provocări ca Team Leader - Media în cadrul Reprezentanței Comisiei Europene la București.

Printre principalele sarcini se numără:

·       coordonarea/contribuirea la raportarea către președintă în legătură cu impactul priorităților în statul membru, precum și comunicarea

·       cu privire la acestea și solicitarea de poziții de susținere din partea mass-media și a liderilor de opinie;

·       împreună și în cooperare cu șefa reprezentanței, îndeplinirea funcției de purtător de cuvânt al Comisiei în România;

·       gestionarea contactelor și a colaborării reprezentanței cu mass-media din România și de la nivel internațional (televiziune, radio, internet

·       și presa scrisă);

·       coordonarea echipei de media din cadrul reprezentanței; acordarea de asistență șefei reprezentanței în toate chestiunile legate de media;

·       îndeplinirea responsabilităților legate de publicații și de comunicatele de presă;

·       întocmirea de rapoarte pentru sediul central și coordonarea raportării cu privire la activitățile de presă, inclusiv evaluarea acestora;

·       coordonarea și asigurarea actualizării periodică a site-ului web al reprezentanței; coordonarea conturilor reprezentanței de pe platformele de comunicare socială și promovarea relațiilor șefei reprezentanței cu platformele de comunicare socială, precum și a eforturilor reprezentanței de combatere a dezinformării;

·       reprezentarea biroului la reuniunile de la București, de la Bruxelles sau din altă parte, în legătură cu atribuțiile de bază ale postului;

·       administrarea bugetului și a resurselor umane ale secțiunii de presă și de media, inclusiv a contractanților externi, dacă este cazul.

 Ce căutăm

Ne dorim un coleg sau o colegă dinamic(ă), foarte motivat(ă) și angajat(ă). Candidații trebuie să poată lucra în echipă și să fie lideri de echipă dedicați și flexibili, precum și să dispună de cunoștințe aprofundate despre Uniunea Europeană și despre rolul, politicile și procedurile Comisiei.

Candidatul/candidata în cauză trebuie să dispună de o bună cunoaștere a mass-mediei din România (la nivel național și regional), precum și a peisajului politic și economic al statului membru. El/ea trebuie să aibă competențe de comunicare excelente, inclusiv capacitatea de a interacționa cu mass-media, și o experiență solidă în domeniul comunicării.

De asemenea, candidatul/candidata trebuie să aibă o cunoaștere excelentă a limbii române și o foarte bună cunoaștere a limbii engleze. Cunoștințele privind procedurile administrative, financiare și bugetare ale Comisiei (inclusiv procedurile de achiziții publice și de acordare a granturilor) constituie un avantaj. Candidații trebuie să aibă bune competențe organizaționale și administrative și o capacitate dovedită de a conduce și de a lucra cu o echipă.

 Sunt eligibil(ă) pentru a candida?

Pentru a fi eligibil(ă) pentru acest post, trebuie să îndepliniți următoarele condiții generale și specifice la data-limită de depunere a candidaturii:

Condiții generale

1.     să fiți resortisanți ai unuia dintre statele membre ale Uniunii și să vă bucurați de toate drepturile cetățenești;

2.     să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar;

3.     să prezentați scrisorile de recomandare corespunzătoare cu privire la capacitatea dvs. de a vă exercita atribuțiile;

4.     să fiți apt(ă) din punct de vedere fizic pentru exercitarea atribuțiilor care vă revin.

 Condiții specifice – calificări și experiență profesională

Pentru a fi recrutat(ă) pe acest post, trebuie să aveți cel puțin un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de minimum 3 ani, absolvite cu diplomă. Se acceptă numai calificările emise sau recunoscute ca echivalente de către autoritățile statelor membre ale UE (de exemplu, de către Ministerul Educației).

De asemenea, înainte de recrutare vi se va cere să furnizați documentele care dovedesc faptul că sunteți eligibil(ă) și că informațiile din formularul dvs. de candidatură sunt corecte (diplome, certificate și alte documente justificative). Instituțiile UE aplică o politică a egalității de șanse și acceptă candidaturi fără a ține seama de considerente de gen, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

 Politica de recrutare

DG COMM aplică o politică a egalității de șanse – în cazul candidaților egali, se va acorda preferință genului minoritar în echipa/categoria respectivă. DG COMM este conștientă de importanța egalității de șanse, a formării pe tot parcursul vieții și a unei concilieri optime între viața profesională și cea privată.

Procedura de selecție

Nu se acceptă candidaturi după data-limită de primire a candidaturilor pentru ocuparea postului vacant. Juriul de selecție va alege un număr limitat de candidați pentru interviu, pe baza CV-ului și a scrisorii de intenție depuse. Având în vedere volumul mare de candidaturi primite, numai candidații selectați pentru interviu vor fi notificați. În cazul în care sunt aleși, candidații vor fi invitați, ca parte a procedurii de recrutare efective, să furnizeze documente justificative în original, în sprijinul declarațiilor făcute în dosarul de candidatură. Dacă li se oferă un post, candidații vor trebui să se supună unui control medical obligatoriu înainte de recrutare, realizat de către serviciul medical al Comisiei.

Candidaților li se va cere să promoveze o probă scrisă pentru a li se verifica competențele de scriere în ceea ce privește întocmirea de rapoarte. Această probă se va desfășura în limba engleză sau în limba română.

 Tipul de contract și condițiile de muncă

Locul de muncă va fi la București. Candidatul selectat va fi angajat ca agent temporar în temeiul articolului 2 litera (b) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (CEOS) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501RO•••, în grupa de funcții AD, gradul AD5. El/ea va fi încadrat(ă), în funcție de durata experienței sale profesionale anterioare, în treapta 1 sau 2 a gradului respectiv, în conformitate cu Decizia C(2013)8970 a Comisiei.

Durata primului contract va fi de maximum trei ani, cu o posibilitate de prelungire cu până la maximum doi ani. Toți noii membri ai personalului trebuie să încheie cu succes o perioadă de probă de 9 luni. Remunerația membrilor personalului constă în salariul de bază, la care se adaugă anumite indemnizații, inclusiv, dacă este cazul, indemnizația de expatriere și alocațiile familiale.

Dispozițiile care stau la baza calculării acestor indemnizații pot fi consultate la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501RO•••. Comisia Europeană aplică o politică a egalității de șanse și a nediscriminării în conformitate cu articolul 1d din Statutul funcționarilor. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare privind condițiile de muncă, vă rugăm să consultați secțiunea privind condițiile de muncă și beneficiile de pe site-ul web „EU Careers” https://epso.europa.eu/ro/eu-careers/benefits#tab-Echilibrul%20dintre%20via%C8%9Ba%20profesional%C4%83%20%C8%99i%20via%C8%9Ba%20personal%C4%83RO•••. Pentru informații referitoare la protecția datelor, vă rugăm să consultați declarația specifică de confidențialitate https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-01029.

 Cum pot candida?

Data-limită pentru primirea candidaturilor: 15.06.2023.

Cine suntem

Reprezentanța Comisiei Europene în România face parte din rețeaua de birouri a DG Comunicare, aflate în toate cele 27 de state membre. Printre sarcinile noastre principale se numără raportarea politică și dezvoltarea de contacte la nivel profesional, cooperarea și legătura cu mass-media, precum și implementarea priorităților de comunicare ale Comisiei, în special comunicarea cu cetățenii. Pentru a promova o imagine a instituțiilor și a activităților Uniunii în ansamblu, reprezentanța lucrează în strânsă cooperare cu Guvernul României, cu Parlamentul și cu societatea civilă, precum și cu Biroul de informare al Parlamentului European.

 Ce propunem

O poziție interesantă și plină de provocări ca Team Leader - Media în cadrul Reprezentanței Comisiei Europene la București.

Printre principalele sarcini se numără:

-          coordonarea/contribuirea la raportarea către președintă în legătură cu impactul priorităților în statul membru, precum și comunicarea

-          cu privire la acestea și solicitarea de poziții de susținere din partea mass-media și a liderilor de opinie;

-          împreună și în cooperare cu șefa reprezentanței, îndeplinirea funcției de purtător de cuvânt al Comisiei în România;

-          gestionarea contactelor și a colaborării reprezentanței cu mass-media din România și de la nivel internațional (televiziune, radio, internet

-          și presa scrisă);

-          coordonarea echipei de media din cadrul reprezentanței; acordarea de asistență șefei reprezentanței în toate chestiunile legate de media;

-          îndeplinirea responsabilităților legate de publicații și de comunicatele de presă;

-          întocmirea de rapoarte pentru sediul central și coordonarea raportării cu privire la activitățile de presă, inclusiv evaluarea acestora;

-          coordonarea și asigurarea actualizării periodică a site-ului web al reprezentanței; coordonarea conturilor reprezentanței de pe platformele de comunicare socială și promovarea relațiilor șefei reprezentanței cu platformele de comunicare socială, precum și a eforturilor reprezentanței de combatere a dezinformării;

-          reprezentarea biroului la reuniunile de la București, de la Bruxelles sau din altă parte, în legătură cu atribuțiile de bază ale postului;

-          administrarea bugetului și a resurselor umane ale secțiunii de presă și de media, inclusiv a contractanților externi, dacă este cazul.

 Ce căutăm

Ne dorim un coleg sau o colegă dinamic(ă), foarte motivat(ă) și angajat(ă). Candidații trebuie să poată lucra în echipă și să fie lideri de echipă dedicați și flexibili, precum și să dispună de cunoștințe aprofundate despre Uniunea Europeană și despre rolul, politicile și procedurile Comisiei.

Candidatul/candidata în cauză trebuie să dispună de o bună cunoaștere a mass-mediei din România (la nivel național și regional), precum și a peisajului politic și economic al statului membru. El/ea trebuie să aibă competențe de comunicare excelente, inclusiv capacitatea de a interacționa cu mass-media, și o experiență solidă în domeniul comunicării.

De asemenea, candidatul/candidata trebuie să aibă o cunoaștere excelentă a limbii române și o foarte bună cunoaștere a limbii engleze. Cunoștințele privind procedurile administrative, financiare și bugetare ale Comisiei (inclusiv procedurile de achiziții publice și de acordare a granturilor) constituie un avantaj. Candidații trebuie să aibă bune competențe organizaționale și administrative și o capacitate dovedită de a conduce și de a lucra cu o echipă.

 Sunt eligibil(ă) pentru a candida?

Pentru a fi eligibil(ă) pentru acest post, trebuie să îndepliniți următoarele condiții generale și specifice la data-limită de depunere a candidaturii:

Condiții generale

a)       să fiți resortisanți ai unuia dintre statele membre ale Uniunii și să vă bucurați de toate drepturile cetățenești;

b)      să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar;

c)       să prezentați scrisorile de recomandare corespunzătoare cu privire la capacitatea dvs. de a vă exercita atribuțiile;

d)      să fiți apt(ă) din punct de vedere fizic pentru exercitarea atribuțiilor care vă revin.

 Condiții specifice – calificări și experiență profesională

Pentru a fi recrutat(ă) pe acest post, trebuie să aveți cel puțin un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de minimum 3 ani, absolvite cu diplomă. Se acceptă numai calificările emise sau recunoscute ca echivalente de către autoritățile statelor membre ale UE (de exemplu, de către Ministerul Educației).

De asemenea, înainte de recrutare vi se va cere să furnizați documentele care dovedesc faptul că sunteți eligibil(ă) și că informațiile din formularul dvs. de candidatură sunt corecte (diplome, certificate și alte documente justificative). Instituțiile UE aplică o politică a egalității de șanse și acceptă candidaturi fără a ține seama de considerente de gen, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

 Politica de recrutare

DG COMM aplică o politică a egalității de șanse – în cazul candidaților egali, se va acorda preferință genului minoritar în echipa/categoria respectivă. DG COMM este conștientă de importanța egalității de șanse, a formării pe tot parcursul vieții și a unei concilieri optime între viața profesională și cea privată.

 Procedura de selecție

Nu se acceptă candidaturi după data-limită de primire a candidaturilor pentru ocuparea postului vacant. Juriul de selecție va alege un număr limitat de candidați pentru interviu, pe baza CV-ului și a scrisorii de intenție depuse. Având în vedere volumul mare de candidaturi primite, numai candidații selectați pentru interviu vor fi notificați. În cazul în care sunt aleși, candidații vor fi invitați, ca parte a procedurii de recrutare efective, să furnizeze documente justificative în original, în sprijinul declarațiilor făcute în dosarul de candidatură. Dacă li se oferă un post, candidații vor trebui să se supună unui control medical obligatoriu înainte de recrutare, realizat de către serviciul medical al Comisiei.

Candidaților li se va cere să promoveze o probă scrisă pentru a li se verifica competențele de scriere în ceea ce privește întocmirea de rapoarte. Această probă se va desfășura în limba engleză sau în limba română.

 Tipul de contract și condițiile de muncă

Locul de muncă va fi la București. Candidatul selectat va fi angajat ca agent temporar în temeiul articolului 2 litera (b) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (CEOS) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501RO•••, în grupa de funcții AD, gradul AD5. El/ea va fi încadrat(ă), în funcție de durata experienței sale profesionale anterioare, în treapta 1 sau 2 a gradului respectiv, în conformitate cu Decizia C(2013)8970 a Comisiei.

Durata primului contract va fi de maximum trei ani, cu o posibilitate de prelungire cu până la maximum doi ani. Toți noii membri ai personalului trebuie să încheie cu succes o perioadă de probă de 9 luni. Remunerația membrilor personalului constă în salariul de bază, la care se adaugă anumite indemnizații, inclusiv, dacă este cazul, indemnizația de expatriere și alocațiile familiale.

Dispozițiile care stau la baza calculării acestor indemnizații pot fi consultate la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501RO•••. Comisia Europeană aplică o politică a egalității de șanse și a nediscriminării în conformitate cu articolul 1d din Statutul funcționarilor. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare privind condițiile de muncă, vă rugăm să consultați secțiunea privind condițiile de muncă și beneficiile de pe site-ul web „EU Careers” https://epso.europa.eu/ro/eu-careers/benefits#tab-Echilibrul%20dintre%20via%C8%9Ba%20profesional%C4%83%20%C8%99i%20via%C8%9Ba%20personal%C4%83RO•••. Pentru informații referitoare la protecția datelor, vă rugăm să consultați declarația specifică de confidențialitate https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-01029.

 

Cum pot candida?

Data-limită pentru primirea candidaturilor: 15.6.2023.

Până la data-limită de primire a candidaturilor, candidații interesați trebuie să își trimită CV-ul și scrisoarea de intenție, într-un singur fișier .pdf, la adresele:

Eugenia.brad@ec.europa.euIoana.badea@ec.europa.eu

Vă rugăm să menționați în obiectul e-mailului dvs. de candidatură denumirea postului „Team Leader – Media”.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană