Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
14.06.2023 - Comisia aprobă sprijinul public de până la 8,1 miliarde EUR alocat de 14 state membre unui PIIEC în domeniul microelectronicii și al tehnologiilor comunicațiilor
ED Targoviste

Ajutoare de stat: Comisia aprobă sprijinul public de până la 8,1 miliarde EUR alocat de 14 state membre unui proiect important de interes european comun (PIIEC) în domeniul microelectronicii și al tehnologiilor comunicațiilor.

 

Comisia a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, un proiect important de interes european comun („PIIEC”) care va sprijini cercetarea, inovarea și prima implementare industrială în domeniul microelectronicii și al tehnologiilor comunicațiilor de-a lungul lanțului valoric.

Proiectul, denumit „PIIEC ME/TC”, a fost pregătit și notificat în comun de paisprezece state membre: Austria, Cehia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Polonia, România, Slovacia, Spania și Țările de Jos.

Statele membre vor furniza o finanțare publică de până la 8,1 miliarde EUR. Se preconizează că această finanțare va debloca investiții private suplimentare în valoare de 13,7 miliarde EUR. În cadrul acestui PIIEC, 56 de întreprinderi – printre care întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și startup-uri – vor derula 68 de proiecte.

PIIEC ME/TC

PIIEC ME/TC include proiecte de cercetare și dezvoltare care acoperă microelectronica și tehnologiile comunicațiilor de-a lungul întregului lanț valoric, de la materiale și instrumente până la proiectarea cipurilor și procesele de fabricație.

Proiectele vizează facilitarea transformării digitale și a transformării verzi prin faptul că: (i) vor crea soluții inovatoare pentru microelectronică și tehnologiile comunicațiilor și (ii) vor dezvolta sisteme electronice și metode de fabricație eficiente energetic și care necesită mai puține resurse. Ele vor contribui la progresul tehnologic al multor sectoare: comunicații (5G și 6G), conducere autonomă, inteligență artificială, informatică cuantică etc. De asemenea, vor ajuta companiile implicate în producția, distribuția și utilizarea energiei să efectueze tranziția verde.

Primele produse rezultate ar putea fi introduse pe piață încă din 2025, iar finalizarea proiectului global este planificată pentru 2032. Termenele individuale diferă în funcție de proiect și de companiile implicate. Se preconizează că se vor crea astfel circa 8 700 de locuri de muncă directe și multe altele indirecte.

PIIEC ME/TC urmează și completează primul PIIEC care a sprijinit cercetarea și inovarea în domeniul microelectronicii, aprobat de Comisie în decembrie 2018EN•••.

Evaluarea Comisiei

Comisia a evaluat PIIEC propus în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, mai precis al Comunicării sale din 2021 privind proiectele importante de interes european comunRO••• („Comunicarea PIIEC”). Atunci când inițiativele private care sprijină inovarea radicală nu reușesc să se materializeze din cauza riscurilor semnificative pe care le implică astfel de proiecte, normele privind PIIEC le permit statelor membre să acopere împreună lacunele pentru a depăși aceste disfuncționalități importante ale pieței. Ele garantează că întreaga economie a UE beneficiază de investițiile care primesc sprijin. În același timp, aceste norme limitează potențialele denaturări ale concurenței.

Comisia a constatat că PIIEC ME/TC îndeplinește condițiile necesare prevăzute în comunicarea sa și respectă normele privind ajutoarele de stat.

În special, Comisia a concluzionat că:

·       PIIEC ME/TC contribuie direct la realizarea mai multor obiective ale UE care vizează o economie mai ecologică, mai sigură, digitală, rezilientă și suverană și care sunt prevăzute în inițiative de politică majore ale UE precum deceniul digital al EuropeiRO••• și Pactul verde europeanRO•••.

·       Toate cele 68 de proiecte din PIIEC sunt foarte ambițioase, deoarece vizează dezvoltarea de tehnologii care depășesc ceea ce oferă în prezent piața și vor permite îmbunătățiri majore, în special pentru senzori, procesoare de înaltă performanță, microprocesoare, inclusiv pentru inteligența artificială, actuatoare și mijloace de comunicare pentru schimbul securizat de date.

·       PIIEC implică însă riscuri tehnologice și financiare semnificative. De aceea, pentru a stimula companiile să facă investiții în astfel de proiecte, este nevoie de sprijin public.

·       Ajutorul acordat întreprinderilor individuale este limitat la ceea ce este necesar, proporțional și nu denaturează în mod nejustificat concurența. Comisia a verificat în mod special dacă valorile maxime totale planificate ale ajutoarelor corespund costurilor eligibile ale proiectelor și deficitelor de finanțare ale acestora. În plus, dacă proiectele ample acoperite de PIIEC se dovedesc a fi de mare succes și generează venituri nete suplimentare, companiile vor returna o parte din ajutorul primit statului membru care l-a acordat (mecanism de recuperare).

·       Întreprinderile participante care beneficiază de sprijin public vor difuza pe scară largă rezultatele proiectului, împărtășindu-le cu comunitatea științifică europeană și cu industria, dincolo de întreprinderile și țările care fac parte din PIIEC, inclusiv prin conferințe, publicații, accesul la instalațiile pilot și de producție sau acordarea de licențe pentru drepturile de proprietate intelectuală. Prin urmare, se vor genera efecte pozitive de propagare în întreaga Europă.

Finanțarea, participanții și structura PIIEC

PIIEC implică 68 de proiecte și 56 de întreprinderi. Acești participanți direcți vor coopera îndeaproape – se preconizează peste 180 de colaborări transfrontaliere.

Cele 68 de proiecte fac parte din ecosistemul mai larg al PIIEC ME/TC, care implică peste 30 de participanți asociați, inclusiv universități, organizații de cercetare și societăți situate în alte cinci state membre ale UE (Belgia, Letonia, Portugalia, Slovenia și Ungaria) și Norvegia. Sprijinul public pentru proiectele gestionate de organizațiile de cercetare nu necesită aprobarea Comisiei, deoarece nu sunt considerate drept ajutoare de stat. Companiile care solicită sprijin public limitat îl pot obține în temeiul Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoareRO•••. Acest sprijin nu trebuie așadar notificat Comisiei în vederea aprobării. Proiectele lor inovatoare nu sunt considerate ca făcând parte din PIIEC ca atare.

Figura de mai jos prezintă ecosistemul PIIEC, cu participanții direcți și participanții asociați:

 

În plus, există circa 600 de parteneri indirecți – societăți sau organizații care dețin acorduri de colaborare cu unul sau mai mulți participanți direcți la PIIEC ME/TC și care, prin urmare, pot beneficia de diferitele activități de diseminare.

O parte din statele membre (Austria, Cehia, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Letonia, România, Slovacia și Spania) au inclus participarea lor la PIIEC ME/TC în planurile lor de redresare și reziliență. Aceste state membre au posibilitatea de a-și finanța parțial proiectele prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență.

Mai multe informații cu privire la cuantumul ajutorului acordat participanților individuali vor fi disponibile în versiunea publică a deciziei Comisiei, după soluționarea eventualelor probleme de confidențialitate cu statele membre și cu părțile terțe.

Context

Aprobarea de către Comisie a acestui PIIEC face parte din eforturile sale mai ample de a asigura o economie europeană mai ecologică, mai sigură, digitală, rezilientă și suverană.

La 7 decembrie 2020, 22 de state membre au semnat o declarație comună referitoare la o inițiativă europeană privind procesoarele și tehnologiile semiconductorilorEN•••. Ele și-au exprimat astfel dorința de a coopera și de a coinvesti în tehnologiile semiconductorilor prin mobilizarea actorilor industriali în cadrul unei alianțe. În același timp, și-au propus să găsească soluții la provocările comune prin diferite mecanisme de finanțare și prin instituirea unui nou PIIEC.

În decembrie 2018EN•••, Comisia a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, primul PIIEC menit să sprijine cercetarea și inovarea în domeniul microelectronicii, cu un buget de până la 1,75 miliarde EUR. Proiectul a fost conceput și notificat în comun de către Franța, Germania, Italia și Regatul Unit. El a implicat inițial 27 de întreprinderi și două organizații de cercetare. A vizat dezvoltarea de tehnologii și componente microelectronice inovatoare pentru autovehicule, internetul obiectelor și alte aplicații esențiale (cum ar fi spațiul, avionica și securitatea) și prima lor implementare industrială. În martie 2021EN•••, Comisia a aprobat sprijinul pe care Austria l-a acordat pentru trei întreprinderi care s-au alăturat proiectului.

Decizia de astăzi se referă la cel de-al șaselea PIIEC aprobat în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat. Este vorba despre cel de-al treilea PIIEC aprobat pe baza Comunicării privind PIIEC din 2021, care stabilește criteriile pe baza cărora mai multe state membre pot sprijini proiecte transnaționale de importanță strategică pentru UE în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii EuropeneRO•••. Comunicarea urmărește să încurajeze statele membre să sprijine proiecte foarte inovatoare care contribuie clar la creșterea economică, la crearea de locuri de muncă și la competitivitate.

Comunicarea privind PIIEC completează alte norme privind ajutoarele de stat precum Orientările privind ajutoarele pentru climă, protecția mediului și energieRO•••Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoareRO••• și Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovareRO•••, care permit sprijinirea proiectelor inovatoare și ecologice, asigurând, în același timp, limitarea potențialelor denaturări ale concurenței.

Comunicarea privind PIIEC sprijină investițiile pentru cercetare, dezvoltare și inovare, prima implementare industrială și construirea de infrastructuri, cu condiția să se respecte anumite condiții. În primul rând, proiectele care primesc sprijinul trebuie să fie foarte inovatoare și de importanță europeană și să nu acopere producția de masă sau activitățile comerciale. În al doilea rând, entitățile implicate în aceste proiecte trebuie să se angajeze că vor disemina cunoștințele obținute și că vor permite propagarea efectelor pozitive în întreaga UE. Nu în ultimul rând. trebuie să se evalueze atent concurența, pentru a reduce la minimum orice denaturare nejustificată a pieței interne.

La 1 februarie 2023RO•••, Comisia a anunțat în Comunicarea „Planul industrial al Pactului verde pentru era cu zero emisii nete” că va revizui Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare (RGECA) în lumina Pactului verde, majorând pragurile de notificare pentru sprijinul alocat investițiilor verzi, pentru a raționaliza și a simplifica și mai mult implementarea proiectelor importante de interes european comun. La 9 martie 2023RO•••, Comisia a aprobat o modificare a RGECA. Datorită acestei modificări, proiectele inovatoare legate de PIIEC pot primi ajutoare de până la 50 de milioane EUR fără a fi necesară notificarea Comisiei. În același timp, ele sunt recunoscute ca făcând parte din ecosistemul creat de PIIEC.

În plus, ca parte a Planului său industrial al Pactului verde, Comisia a anunțat la 1 februarie 2023RO••• că va pregăti un Cod de bune practici („codul”) bazat pe cunoștințele, experiența și lecțiile învățate în urma evaluărilor ajutoarelor de stat pentru proiectele importante de interes european comun anterioare și în curs, pentru a asigura mai multă transparență, incluziune, rapiditate și raționalizare în proiectarea și evaluarea proiectelor din PIIEC. La 17 mai 2023, Comisia a publicat codul pe site-ul DG COMP dedicat proiectelor importante de interes european comunRO•••. Codul constituie un manual de bune practici adresat autorităților naționale, statului membru coordonator selectat de autoritățile naționale, întreprinderilor care beneficiază de ajutor în baza normelor PIIEC și serviciilor Comisiei. În plus, Comisia intenționează să organizeze reuniuni tehnice periodice cu statele membre pentru a face schimb de bune practici, pentru a îmbunătăți în continuare procesele PIIEC pentru toate părțile interesate și pentru a se asigura că toate statele membre pot participa la viitoarele proiecte importante de interes european comun. 

Versiunea neconfidențială a deciziei va fi pusă la dispoziție cu numerele de caz SA.101202 (Austria), SA.101141 (Cehia), SA.101143 (Finlanda), SA.101193 (Franța), SA.101129 (Germania), SA.101210 (Grecia), SA.101151 (Irlanda), SA.101186 (Italia), SA.101201 (Malta), SA.101175 (Polonia), SA.101192 (România), SA.101200 (Slovacia), SA.101150 (Spania) și SA.101171 (Țările de Jos) în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul privind concurențaRO•••, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme de confidențialitate. Consultați buletinul informativ electronic State Aid Weekly e-NewsRO••• pentru a vedea lista deciziilor referitoare la ajutoare de stat publicate recent pe internet și în Jurnalul Oficial.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană