Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
27.03.2013 - Europol: platforma UE de sprijinire a cooperării și a formării profesionale în materie de aplicare a legii
ED Targoviste

Comisia a propus măsuri de transformare a agenției UE de aplicare a legii (Europol) într-o agenție mai eficace în colectarea și analizarea informațiilor și în schimbul acestor analize cu statele membre. Acest lucru va permite agenției Europol să furnizeze un sprijin mai concret și mai bine orientat autorităților naționale de aplicare a legii în cadrul cooperării și al investigațiilor transfrontaliere. În același timp, propunerea sporește nivelul de răspundere al Europol față de Parlamentul European și parlamentele naționale și consolidează protecția datelor cu caracter personal.

Noul regulament întărește, de asemenea, legătura dintre formarea profesională și sprijinul pentru cooperarea operațională, încorporând Colegiul European de Poliție (CEPOL) în Europol și conferind Europol responsabilitatea pentru acțiunile comune de instruire și programele de schimb pentru membrii forțelor de poliție și personalul însărcinat cu aplicarea legii.

UE are nevoie de o agenție eficientă și rentabilă pentru a ajuta statele membre să combată cazurile grave de criminalitate transfrontalieră și terorism, garantând astfel siguranța și securitatea cetățenilor și protejând economia licită. Propunerile noastre au ca scop consolidarea rolului Europol, în calitate de agenție europeană de aplicare a legii, în vederea întăririi protecției datelor cu caracter personal, a sporirii gradului de responsabilitate al EUROPOL față de Parlamentul European și parlamentele naționale și a asigurării calității și coerenței cursurilor de formare oferite ofițerilor de primă linie”, a declarat dna Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne.

Vicepreședintele Maroš Šefčovič, comisar pentru relații interinstituționale și administrație, a declarat: „În vremuri economice și bugetare dificile, toate instituțiile și agențiile UE trebuie să facă eforturi pentru raționalizarea activităților lor. Această reformă a Europol indică faptul că este posibil să se combine rentabilitatea cu sporirea eficienței și reprezintă un început promițător pentru planurile UE de a îmbunătăți funcționarea agențiilor descentralizate.”

Activitățile rețelelor de criminalitate organizată sunt mai complexe, mai diverse și mai răspândite la nivel internațional decât niciodată. Infracțiunile grave, cum ar fi traficul de persoane, drogurile, armele de foc, corupția, fraudele legate de cardurile de plată, criminalitatea informatică și infracțiunile de terorism cauzează prejudicii importante victimelor, produc pagube economice pe scară largă și subminează sentimentul de securitate al cetățenilor. Buna cooperare transfrontalieră, utilizarea și analizarea eficientă a informațiilor și acordarea unui sprijin funcțional corespunzător pentru investigații sunt extrem de importante pentru ca statele membre să poată răspunde în mod adecvat acestor amenințări.

Comisia propune consolidarea rolului Europol, în calitate de agenție europeană de aplicare a legii, în următoarele moduri:

  1. Pentru ca Europol să poată deveni într-adevăr platforma UE pentru schimbul de informații și analiza infracțiunilor grave, regulamentul consolidează și clarifică obligația statelor membre de a furniza date către Europol. Este prevăzută, de asemenea, acordarea unui sprijin financiar specific pentru efectuarea de investigații. Europol va prezenta un raport anual cu privire la cantitatea și calitatea datelor furnizate de statele membre.
  2. Pentru a permite agenției Europol să coreleze mai bine datele aflate deja în posesia sa și să le analizeze ulterior, va fi remaniată structura de prelucrare a datelor. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor va fi responsabilă cu supravegherea protecției datelor externe ale Europol, iar drepturile persoanelor vizate de prelucrarea datelor de către Europol vor fi consolidate.
  3. Regulamentul prevede fuzionarea Europol și CEPOL într-o singură agenție, care va fi găzduită în clădirea în care se află sediul central al Europol, la Haga, Țările de Jos, pentru a realiza sinergii și a spori eficiența. Combinarea expertizei Europol în domeniul cooperării operaționale în materie de aplicare a legii cu expertiza CEPOL în materie de formare și educație va consolida legăturile dintre cele două domenii. Duplicarea funcțiilor de sprijin administrativ în cele două agenții va fi evitată și economiile obținute astfel vor fi reinvestite în organizarea de cursuri de formare. Acest lucru este, de asemenea, rezultatul acordului interinstituțional privind agențiile descentralizate, încheiat anul trecut. Așa-numita „abordare comună” are scopul de a îmbunătăți coerența, eficiența, responsabilitatea și transparența tuturor acestor agenții, inclusiv prin căutarea de sinergii și fuzionarea unor agenții, acolo unde acest lucru se impune.
  4. În final, pentru a spori controlul parlamentar al Europol, Parlamentul European și parlamentele naționale vor fi consultate cu privire la programul de lucru strategic multianual al Europol. Atât Parlamentul European, cât și parlamentele naționale vor primi informații prin intermediul rapoartelor anuale de activitate și al conturilor anuale finale, precum și evaluări privind amenințările, analize strategice și rapoarte generale.

Context
În cadrul Programului de la Stockholm, Consiliul European a invitat Europol să evolueze și „să devină un centru pentru schimbul de informații dintre autoritățile de aplicare a legii din statele membre, un furnizor de servicii și o platformă pentru serviciile de aplicare a legii”. De asemenea, Consiliul European a făcut apel la instituirea unor programe europene de formare și de schimb pentru întregul personal cu competențe în materie de aplicare a legii la nivel național și la nivelul UE.
Comisia a adoptat:

  1. O propunere de regulament privind Agenția UE pentru cooperare în domeniul aplicării legii & formare (Europol) și de abrogare a Deciziei 2009/371/JHA a Consiliului (privind înființarea Europol) și a Deciziei 2005/681/JHA a Consiliului (privind înființarea CEPOL).
  2. O comunicare privind programul european de formare în materie de aplicare a legii (LETS).

După adoptarea noului regulament de către Parlamentul European și Consiliu, agenția Europol va deveni responsabilă cu punerea în aplicare a programului LETS. Situl din Bramshill, în Regatul Unit - unde se află CEPOL — urmează să fie închis în cursul anului 2014. Autoritățile britanice au anunțat că închiderea sitului va fi efectuată astfel încât operațiunile desfășurate de CEPOL să poată continua fără perturbări.
Regatul Unit și Irlanda pot lua parte la adoptarea și aplicarea regulamentului propus, prin notificarea Consiliului, în scris, că doresc să facă acest lucru (în termen de trei luni de la data prezentării către Consiliu a propunerii de regulament). Danemarca nu participă la măsurile care intră sub incidența părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cum sunt cele menționate în propunerea de regulament.

Persoane de contact:
Michele Cercone (+32 2 298 09 63)
Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)
Tove Ernst (+32 2 298 67 64)
Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală