Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
12.06.2010 - Ajutoarele de stat: Comisia consultă părţile interesate cu privire la aplicarea normelor privind ajutoarele de stat la serviciile de interes economic general
ED Targoviste

        Comisia Europeană lansează o consultare publică cu privire la aplicarea pachetului pe care l-a adoptat în 2005 cu privire la serviciile de interes economic general (SIEG).Pachetul oferă îndrumări cu privire la condiţiile în care finanţarea acordată de stat pentru SIEG este compatibilă cu normele UE privind ajutoarele de stat.Pachetul a fost adoptat în iulie 2005 în urma hotărârii de referinţă pronunţată în cauza Altmark de Curtea Europeană de Justiţie.

        „Serviciile publice joacă un rol-cheie în modelul european de societate.Este evident că anumite domenii de activitate nu pot fi lăsate doar în seama forţelor pieţei, iar statele membre dispun de o mare libertate de a decide ce servicii trebuie considerate drept servicii de interes general.Totuşi, în contextul pieţei unice a UE, trebuie să ne asigurăm că prestarea acestor servicii se face în cadrul normelor stabilite prin tratat, pentru a evita denaturările concurenţei.Acest lucru este cu atât mai important într-o perioadă precum cea actuală, când consolidarea bugetară reprezintă o condiţie esenţială pentru depăşirea crizei, stimularea creşterii economice şi îmbunătăţirea coeziunii sociale” a spus vicepreşedintele Comisiei şi comisarul pentru concurenţă Joaquín Almunia, adăugând:„Comisia va efectua o evaluare flexibilă pentru a identifica într-un mod cât mai concret beneficiile generate de pachetul 2005, dar şi dificultăţile cu care s-au confruntat statele membre şi părţile interesate atunci când au utilizat acest pachet.”

        Comisia Europeană lansează astăzi o consultare publică prin care urmăreşte să evalueze aplicarea pachetului SIEG din 2005.Pachetul este destinat să clarifice în ce condiţii finanţarea acordată de către stat pentru SIEG poate fi considerată ajutor de stat compatibil.
        Politica în domeniul concurenţei nu se aplică tuturor serviciilor de interes general, ci doar acelora care sunt de natură economică, adică serviciilor de interes economic general.Legislaţia UE defineşte activitatea economică drept o activitate care constă din furnizarea de bunuri şi/sau servicii pe o piaţă dată, de exemplu în domeniul radiodifuziunii, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale.

        În hotărârea pronunţată în cauza Altmark [1], Curtea Europeană de Justiţie a statuat că o compensaţie acordată pentru SIEG constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din Tratat, fiind aşadar supusă controlului Comisiei, cu excepţia cazurilor în care sunt întrunite patru condiţii cumulative:
-       beneficiarul trebuie să fie însărcinat cu o misiune clar definită privind prestarea unui serviciu public;
-       parametrii pentru calcularea plăţilor compensatorii trebuie stabiliţi în avans şi într-un mod obiectiv şi transparent;
-       compensaţia nu trebuie să depăşească costurile aferente prestării serviciului public, din care se deduc veniturile obţinute din prestarea serviciului (cu toate acestea compensaţia poate include un profit rezonabil);
-       beneficiarul este selectat prin licitaţie publică sau compensaţia este calculată pe baza costurilor unei întreprinderi bine gestionate, care este echipată cu mijloace corespunzătoare pentru a presta serviciul public.

        În urma hotărârii Altmark, Comisia a adoptat[2] în iulie 2005 „Pachetul SIEG”, care cuprinde:
- o decizie a Comisiei [bazată pe articolul 106 alineatul (3) din Tratatul UE] care precizează condiţiile în care compensaţia acordată întreprinderilor pentru prestarea de servicii publice este compatibilă cu normele privind ajutoarele de stat şi nu trebuie să fie notificată în avans Comisiei.Decizia se aplică spitalelor şi locuinţelor sociale indiferent de sumă, precum şi altor sectoare în care compensaţia nu depăşeşte 30 de milioane EUR pe an, dacă cifra de afaceri anuală a beneficiarului nu depăşeşte 100 de milioane EUR.Transportul aerian şi maritim către insule din teritoriul UE, precum şi aeroporturile şi porturile în cazul cărora numărul de pasageri se situează sub anumite praguri specifice[3] fac de asemenea obiectul deciziei;
- un cadru care precizează condiţiile în care compensaţia care nu face obiectul deciziei poate fi considerată totuşi drept compatibilă cu normele privind ajutoarele de stat după ce a fost notificată Comisiei şi examinată de aceasta.Compensaţia care depăşeşte costurile serviciului public sau este utilizată de către întreprinderi pe alte pieţe deschise concurenţei nu se justifică şi este incompatibilă cu normele privind ajutoarele de stat din tratat.

        Atât decizia, cât şi cadrul prevăd elaborarea unui raport de evaluare de către Comisie, bazat pe informaţiile de care dispune aceasta cu privire la funcţionarea pachetului, precum şi pe rezultatele consultărilor ample întreprinse de Comisie în special pe baza datelor furnizate de statele membre în rapoartele lor privind punerea în aplicare a deciziei.

        Comisia a publicat astăzi rapoartele primite de la statele membre privind aplicarea normelor, precum şi un chestionar destinat furnizorilor de servicii publice, utilizatorilor serviciilor publice, cetăţenilor şi altor părţi interesate.Rezultatele acestei consultări publice vor servi ca bază pentru evaluarea pachetului 2005 şi pentru propunerea unor eventuale îmbunătăţiri.

[1] Cauza C-280/00 Altmark privind un litigiu referitor la serviciile de transport local, introdusă la CEJ de către o instanţă din Germania;REC. 2003, p. I-7747.
[2] http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/937&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=fr
[3] Este vorba de legături aeriene şi maritime către insule care înregistrează un trafic anual mediu sub 300 000 de pasageri, precum şi de aeroporturi şi porturi cu un trafic anual mediu sub 1 000 000 de pasageri pentru aeroporturi, respectiv 300 000 de pasageri pentru porturi.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală