Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
24.04.2009 - Undă verde pentru liberalizarea pieţei de energie electrică şi a gazelor naturale
ED Targoviste

         Parlamentul European a adoptat, în a doua lectură, pachetul legislativ privind piaţa internă de energie electrică şi gaze naturale. În urma compromisului negociat cu preşedinţia cehă a UE, drepturile consumatorilor au fost întărite.

Acest pachet energetic constă din cinci directive şi regulamente.

         În urma compromisului la care s-a ajuns cu Consiliului, statele membre vor putea alege unul dintre cele trei modele în ceea ce priveşte separarea producţiei de distribuţia de gaze  naturale şi electricitate:

  1. Separarea proprietăţii între companiile de producţie de energie electrică şi cele de transmisie - "ownership unbundling" - Separarea totală a proprietăţii între companiile producţie de energie electrică şi cele de furnizare, "full ownership unbundling", prevede că o companie de producţie nu poate deţine o cotă majoritară a acţiunilor la un operator de transmisie.
  2. Operatorul independent de sistem (OIS/ISO) -  Această opţiune permite întreprinderilor integrate pe verticală să-şi păstreze proprietatea asupra activelor reţelei, dar prevede ca reţeaua de transport în sine să fie administrată de un operator de sistem independent – o întreprindere sau o entitate complet separată de întreprinderea integrată pe verticală – care îndeplineşte toate funcţiile unui operator de reţea.
  3. Operatorul independent de transport (OIT/ITO) - Această opţiune va permite societăţilor să rămână în proprietatea sistemelor de transport, cu condiţia ca acestea să fie gestionate de un operator independent de transport.

         Operatorul de transport şi de sistem deţine un "organism de supraveghere" responsabil cu luarea deciziilor susceptibile de a avea un impact major asupra valorii activelor acţionarilor. Un program de conformitate va defini măsurile adoptate în vederea "excluderii posibilităţilor de comportament discriminatoriu." Un agent de conformitate va monitoriza punerea în aplicare a programului de conformitate.
                                                      
Clauza pentru operatori din ţări terţe
         Operatorilor de sisteme de transport a electricităţii şi gazelor naturale, controlaţi de o persoană sau de persoane dintr-una sau mai multe ţări terţe, autoritatea de reglementare le poate refuza certificarea în cazul în care nu respectă prevederile legate separarea proprietăţii (unbundling)  sau dacă acordarea certificării va pune în pericol securitatea alimentării cu energie a statului membru în cauză şi a Comunităţii.

Protecţia consumatorilor
         Un aspect esenţial în ceea ce priveşte aprovizionarea consumatorilor îl reprezintă accesul la date obiective şi transparente privind consumul, consumatorii trebuind să aibă acces la aceste date privind consumul, preţurile asociate şi costurile serviciului, astfel încât să poată invita concurenţii să le prezinte o ofertă pe baza acestora.

Noua legislaţie conferă consumatorilor următoarele drepturi:

o        Schimbarea furnizorului de gaze naturale sau electricitate în timp de trei săptămâni, în mod gratuit;
o        Primirea unui decont final de lichidare, după schimbarea furnizorului de energie electrică, în termen de şase săptămâni de la schimbarea furnizorului;
o        Clienţii au dreptul de a primi toate datele relevante privind consumul;
o        Furnizorii de energie electrică precizează, în documentele puse la dispoziţia clienţilor finali ponderea fiecărei surse de energie în mixul energetic utilizat de către furnizor;
o        Statele membre garantează că este înfiinţat un mecanism independent, de exemplu, un mediator pentru energie sau un organism pentru consumatori pentru tratarea eficientă a reclamaţiilor şi soluţionarea extrajudiciară a litigiilor;
o        Comisia stabileşte o listă de control a consumatorului de energie clară şi concisă şi care oferă consumatorilor de energie informaţii practice referitoare la drepturilor lor. Statele membre trebuie să garanteze că furnizorii de energie electrică sau operatorii de sisteme de distribuţie iau măsurile necesare pentru a prezenta tuturor clienţilor lor un exemplar al listei consumatorului de energie şi pentru a garanta că aceasta este pusă la dispoziţia publicului.

Garantarea furnizării cu electricitate este un serviciu universal
         Statele membre sunt obligate să garanteze că toţi clienţii casnici şi, atunci când consideră adecvat, micile întreprinderi (adică întreprinderile cu mai puţin de 50 de salariaţi şi o cifră de afaceri anuală sau un bilanţ care nu depăşeşte 10 milioane de euro) beneficiază de serviciile universale, şi anume de dreptul de a li se furniza, pe teritoriul lor, energie electrică de o calitate bine definită, la preţuri rezonabile, transparente, uşor comparabile şi nediscriminatorii. 

Protecţia consumatorilor vulnerabili
         La iniţiativa Parlamentului European, noua legislaţie include măsuri speciale de protecţie a consumatorilor vulnerabili. Statele membre ar trebui să  ia măsuri corespunzătoare, precum planuri naţionale de acţiune sau beneficii în sistemele de asigurări sociale, pentru a garanta clienţilor vulnerabili alimentarea cu energia electrică necesară. (Morgan a3, para 5a).

Alte măsuri
Cele două directive şi trei regulamente includ, de asemenea, următoarele:
o        Crearea unei agenţii europene de cooperare a autorităţilor de reglementare care va elabora linii directoare facultative;
o        Obligaţia operatorilor de sistem de transmise de a prezenta în fiecare an autorităţilor naţionale de reglementare un plan de dezvoltare a reţelei;
o        Măsuri menite să îmbunătăţească cooperarea regională între diferitele autorităţi naţionale de reglementare;
o        Măsuri care să îmbunătăţească independenţa autorităţilor de reglementare.

Rezultatele votului rapoartelor adoptate de Parlamentul European
Piaţa internă de energie electrică,  raportoare Eluned Morgan (PSE, Regatul Unit) -
588 pentru, 81 împotrivă,  9 abţineri

Condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică, raportor Alejo Vidal-Quadras (PPE-DE, Spania)
589 pentru,57 împotrivă,  38 abţineri

Agenţia pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din domeniul energetic, raportor Giles Chichester (PPE-DE, Regatul Unit) 
585 pentru, 29 împotrivă, 70 abţineri

Piaţa internă a gazelor naturale, raportor Antonio Mussa (UEN, Italia) -
596 pentru, 45 împotrivă,  45 abţineri

Condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale, raportor Atanas Paparizov (PSE, Bulgaria)
594 pentru, 24 împotrivă,  65 abţineri


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european