Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
02.02.2012 - Mediul și apa: propunere de reducere a riscurilor de poluare a apei
ED Targoviste

        Îmbunătăţirea calităţii apei în UE ar putea fi în pericol din cauza unor noi forme de poluare chimică.  Comisia propune adăugarea a 15 substanţe chimice pe lista celor 33 de poluanţi care sunt monitorizaţi şi controlaţi în apele de suprafaţă din UE - încă un pas către îmbunătăţirea calităţii apelor noastre fluviale, lacustre şi litorale. Printre cele 15 substanţe se numără substanţe chimice industriale, precum şi substanţe utilizate în produse biocide, în produse farmaceutice şi în produse de protecţie a plantelor.  Acestea au fost selectate pe baza unor dovezi ştiinţifice că pot prezenta un risc semnificativ pentru sănătate.

        Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: "Poluarea apei este unul dintre motivele de îngrijorare cel mai des citate în legătură cu mediul de către cetăţenii UE. Salut acest progres, deoarece este clar că răspunde aşteptărilor oamenilor. Aceste 15 substanţe chimice suplimentare trebuie monitorizate şi controlate pentru a ne asigura că nu prezintă un risc pentru mediu sau pentru sănătatea umană.”

        Actualizarea va fi realizată printr-o revizuire a Directivei privind substanţele prioritare în domeniul calităţii apei.  Aceste noi substanţe sunt propuse în urma unei analize care a studiat riscurile prezentate de circa 2 000 de substanţe, în funcţie de nivelul lor în apele de suprafaţă şi de periculozitatea, producţia şi utilizările lor. Pentru şase din cele 15 substanţe prioritare noi, clasificarea propusă ar necesita ca emisiile în apă ale acestor substanţe să fie eliminate progresiv în următorii 20 de ani. Propunerea include, de asemenea, standarde mai stricte pentru patru substanţe reglementate în prezent, precum şi obligaţia de a elimina treptat emisiile altor două substanţe aflate deja pe listă.

Cele 15 substanţe prioritare suplimentare propuse sunt:

  • substanţe utilizate în produse de protecţie a plantelor: aclonifen, bifenox, cipermetrin, dicofol, heptaclor, chinoxifen;
  • substanţe utilizate în produse biocide: cibutrin, diclorvos, terbutrin;
  • substanţe chimice industriale: acid sulfonic perfluorooctanic (PFOS),  hexabromociclododecan (HBCDD);
  • subproduse de combustie: dioxină şi PCB-uri de tipul dioxinei;
  • substanţe farmaceutice: 17 alfa-etinilestradiol (EE2), 17 beta-estradiol (E2), diclofenac.

        Includerea produselor farmaceutice este propusă pentru prima oară. Propunerea nu pune sub semnul întrebării valoarea medicinală a acestor substanţe, ci abordează potenţialele efecte dăunătoare ale prezenţei lor în mediul acvatic. Concentraţiile care depăşesc pragurile propuse pot afecta sănătatea populaţiei piscicole, scăzând rata de reuşită a procesului de reproducţie, de exemplu, şi dăunând altor organisme vii. Gradul nostru de cunoaştere privind impactul produselor farmaceutice asupra mediului a sporit considerabil în ultimii ani, iar propunerea se bazează pe cele mai recente cunoştinţe ştiinţifice.

        De asemenea, Comisia propune îmbunătăţiri privind monitorizarea şi raportarea poluanţilor chimici prezenţi în apă, precum şi un mecanism pentru obţinerea de informaţii mai bune cu privire la concentraţiile altor poluanţi, în cazul cărora ar putea fi necesară reglementarea în viitor la nivelul UE. Propunerea Comisiei este însoţită de un raport către Parlamentul European şi către Consiliu cu privire la rezultatul acestei revizuiri a listei existente a substanţelor reglementate.

Etapele următoare

        Comisia propune lista revizuită ca parte a unei directive de modificare a Directivei‑cadru privind apa (DCA) şi a Directivei privind standardele de calitate a mediului (DSCM).   Propunerea va fi înaintată Consiliului şi Parlamentului, pentru a fi discutată şi adoptată.

        Ca regulă, statele membre trebuie să garanteze respectarea standardelor de calitate a mediului pentru substanţele prioritare noi până în 2021 (termenul limită pentru cel de‑al doilea plan privind managementul bazinelor hidrografice).  În anumite cazuri sunt posibile termene mai lungi, dacă sunt aplicabile condiţiile de derogare stabilite în DCA. 

Context

        Obiectivul principal al politicii UE în domeniul apei este să asigure faptul că pe întreg teritoriul UE există o cantitate suficientă de apă de bună calitate şi că aceasta este utilizată într-un mod mai eficient pentru satisfacerea necesităţilor cetăţenilor şi ale întreprinderilor, precum şi pentru protecţia mediului. În 2000, Directiva-cadru privind apa (DCA) a stabilit un cadru juridic pentru protejarea şi restabilirea purităţii apei în Europa, precum şi pentru asigurarea utilizării sustenabile şi pe termen lung a acesteia.  Obiectivul general al DCA este de a readuce toate apele – de exemplu lacuri, râuri, pâraie şi pânze freatice – la o stare sănătoasă până în 2015.

        Articolul 16 din DCA stabileşte „strategii de combatere a poluării apei”, schiţând măsurile care trebuie luate. Prima măsură a fost întocmirea unei prime liste de substanţe prioritare în 2001, care a devenit anexa X la DCA.

        Revizuirea listei conform cerinţelor DCA şi DSCM a durat mai mult de trei ani, din cauza analizei tehnice ample necesare pentru identificarea posibilelor substanţe prioritare noi şi pentru stabilirea unor standarde de calitate a mediului (SCM) în cazul acestora.
Din cele 15 substanţe suplimentare, următoarele sunt propuse ca substanţţe prioritare periculoase: dicofol, chinoxifen, PFOS, heptaclor, HBCDD, dioxină şi PCB-uri de tipul dioxinei. Substanţele aflate deja pe listă, dar care ar urma să fie supuse unor standarde mai stricte sunt: difenileteri bromuraţi, fluoranten, nichel şi hidrocarburi aromatice policiclice (HAP). Cele două substanţe existente care ar urma să fie incluse în categoria substanţelor prioritare periculoase sunt dietilhexilftalat şi trifluralin.

Persoane de contact:
Joe Hennon  (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren  (+32 2 299 18 30)

Pagini Utile
  • Propunerea de directivă revizuită a Parlamentului European și a Consiliului privind substanţele prioritare în domeniul calităţii apei:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm

  • Propunere pentru revizuirea directivei Parlamentului European şi Consiliului:

MEMO/12/59

  • Substanţe chimice în apă (pagina de internet Europa):

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm

  • Lista substanţelor prioritare actuale:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D2455:RO:NOT

  • Directiva actuală privind substanţele prioritare (Directiva 2008/105/CE):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0105:RO:NOT


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european