Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
19.12.2012 - Mediu: 40 de milioane EUR pentru inovații în domeniul apei
ED Targoviste

Pe 18 decembrie a fost făcut un pas important către elaborarea de soluții pentru provocările majore cu care se confruntă Europa în ceea ce privește gestionarea apei. Planul strategic de implementare (PSI) adoptat de Parteneriatul european pentru inovare (PEI) în domeniul apei, prezidat de comisarul european pentru mediu Janez Potočnik, stabilește domeniile prioritare în care sunt necesare soluții. În continuare, grupurile de acțiune vor elabora instrumente și mecanisme de promovare a inovațiilor în materie de politici și tehnologii în domeniul apei. O finanțare pentru cercetare în valoare de 40 de milioane de euro va deveni disponibilă în 2013, având ca scop sprijinirea proiectelor care contribuie la atingerea obiectivelor PEI în domeniul apei.

Janez Potočnik, comisarul european pentru mediu, a declarat: „Avem nevoie de inovare pentru a soluționa provocările cu care ne confruntăm în domeniul apei și pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Planului de salvgardare a resurselor de apă ale Europei, recent adoptat.Parteneriatul pentru inovare în domeniul apei reunește actorii din sectorul public și din cel privat care pot concretiza ideile pe piață.Punerea în aplicare a Planului strategic de implementare nu numai că va asigura disponibilitatea unei cantități de apă de bună calitate suficiente pentru a răspunde nevoilor oamenilor, ale economiei și ale mediului, ci va consolida, de asemenea, poziția sectorului european al apei pe piața mondială, care se preconizează că se va dubla până în 2030.

Parteneriatul reunește actori din sectoare între care se numără cel al apei, IMM-urile, comunitatea de cercetare, administrațiile locale, principalii utilizatori de apă și sectorul financiar, pentru a accelera dezvoltarea și adoptarea de soluții inovatoare la provocările în domeniul apei din Europa și din afara acesteia.
Parteneriatul european pentru inovare în domeniul apei a fost instituit pentru „identificarea, testarea, dezvoltarea pe scară largă, diseminarea și implementarea de soluții inovatoare pentru 10 mari provocări în domeniul apei” până în 2020. Au fost selectate cinci domenii prioritare:

  1. Reutilizarea și reciclarea apei
  2. Tratarea apei și a apelor uzate
  3. Apa și energia
  4. Gestionarea riscurilor pe care le prezintă evenimentele extreme legate de apă
  5. Serviciile ecosistemice

Aceste priorități se concentrează asupra provocărilor și oportunităților din sectorul apei, precum și asupra acțiunilor inovatoare care vor avea cel mai mare impact. Guvernanța în domeniul apei, monitorizarea și modelele de gestionare, precum și finanțarea inovării au fost identificate ca fiind priorități transversale care afectează condițiile-cadru, promovează legăturile dintre diferitele domenii prioritare de activitate și sunt catalizatori pentru toate celelalte acțiuni. Tehnologiile inteligente sunt un alt factor catalizator în cadrul tuturor celorlalte priorități.

Cele 40 de milioane de euro din cel de-al 7-lea Program-cadru pentru cercetare sunt pentru proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor PEI în domeniul apei. A fost deschisă o cerere de propuneri, valabilă până la 4 aprilie 2013 (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=34831). DG Cercetare și Inovare va organiza o zi de informare pentru potențialii candidați la Bruxelles, la data de 15 ianuarie 2013.

O invitație pentru exprimarea angajamentului față de grupurile de acțiune pentru apă din cadrul PEI este de asemenea deschisă părților interesate: http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Etapele următoare

Grupul operativ pentru PEI în domeniul apei va defini obiective și repere concrete pentru activitățile aferente, prezentate în cadrul PSI, la începutul anului 2013. Se preconizează că invitația de exprimare a angajamentului față de grupurile de acțiune va fi închisă în aprilie 2013.

Context

Piața mondială a apei este în creștere rapidă și se estimează că va atinge valoarea de 1 000 de miliarde USD până în 2020. Sectoarele europene legate de domeniul apei activează la nivel mondial în dezvoltarea de soluții inovatoare privind apa, dar deseori nu reușesc să își atingă întregul potențial economic. Eliminarea obstacolelor din calea pătrunderii pe piață și promovarea avantajelor comparative ale Europei în lanțul valoric al inovării va ajuta întreprinderile să își aducă soluțiile pe piață. Valorificarea potențialului de inovare în domeniul gestionării apei ar putea contribui în mod semnificativ la crearea de locuri de muncă și la creșterea competitivității: o mărire cu 1 % a ratei de dezvoltare a sectorului apei din Europa ar putea crea până la 20 000 de noi locuri de muncă.

Parteneriatele europene pentru inovare, propuse prin inițiativa emblematică „O Uniune a inovării” din cadrul strategiei Europa 2020, au ca scop să accelereze inovările care contribuie la rezolvarea unor provocări sociale, sporesc competitivitatea Europei și contribuie la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică. PEI-urile pun în comun expertiză și resurse, conectând oferta și cererea de inovare și reunind actori din sectorul public și din cel privat atât la nivelul UE, cât și la nivel național și regional. PEI în domeniul apei (a se vedea IP/11/470) se axează pe înlăturarea barierelor din calea inovării, conectarea ofertei și cererii de inovare în domeniul apei, crearea de strategii de diseminare a soluțiilor dovedite și susținerea accelerării introducerii pe piață a inovațiilor.

PEI în domeniul apei este legat de inițiativa emblematică „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”  din cadrul strategiei Europa 2020, care subliniază importanța gestionării durabile a apei. El se va baza pe Planul de acțiune privind ecoinovarea , care se concentrează pe stimularea inovațiilor care reduc presiunea exercitată asupra mediului și pe reducerea decalajului dintre inovare și piață. Inovarea este de asemenea identificată drept un instrument esențial pentru sprijinirea opțiunilor de politică elaborate în cadrul Planului de salvgardare a resurselor de apă ale Europei – răspunsul UE la vulnerabilitatea mediului acvatic – adoptat de Comisia Europeană în noiembrie 2012.

Persoane de contact:
Joe Hennon  (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren  (+32 2 299 18 30)

Pagini Utile

  1. Concluzii și componența grupului de coordonare al PEI în domeniul apei, precum și alte informații generale privind PEI în domeniul apei pot fi găsite la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european